เมนูหลัก

83447564Fermentation Technologies for Biochemical and Food Products
เทคโนโลยีการหมักเพื่อผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและอาหาร
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, -
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์13:00-17:50MT-101 LecMTC11110W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 315-11-4
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: MT_64 เทคโนโลยีทางทะเล ปี3 เรียนร่วม 83437959
Course Description
ความเป็นมาของการหมัก การเติบโตของจุลินทรีย์ การคัดเลือก เก็บรักษาและปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์ อาหารและการฆ่าเชื้อสำหรับการหมัก อุปกรณ์และการควบคุมสำหรับการหมัก การวิเคราะห์ปริมาณและการแยกผลผลิต การกำจัดของเสีย การผลิตสารประกอบที่มีมูลค่าสูงและอาหารหมัก

Background of fermentation; microbial growth; isolation, preservation and improvement of microorganisms; media and sterilization for fermentation; instrument and control of fermentation; product analysis and separation; effluent treatment; production of high-value compounds and fermented food

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29