เมนูหลัก

83336264Aquaculture Farm Management Technology
เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, -
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ08:00-12:50MT-101 LecMTC23230W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิ
MR.ฉัตรดนัย ไชยหาญ
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 330-23-7
สอบกลางภาค: Lecture : 28 ส.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S ห้อง S-310
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิ
Lecture : อาจารย์ ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล
สอบปลายภาค: Lecture : 30 ต.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S ห้อง S-310
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิ
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค
หมายเหตุ: MT_64 เทคโนโลยีทางทะเล ปี3 เรียนร่วมกับวิขา 83437259
Course Description
เทคโนโลยีในการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ การวางแผนการผลิต การเก็บรวบรวม การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับการจัดฟาร์มสัตว์น้ำ มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การวางแผนธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบันทึกกิจการฟาร์ม ปัญหา และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Technology for aquatic animal farm management, production plan; data collection; data management; data analysis, application of database software for aquatic animal farm management, aquaculture farm standards, aquaculture business plan; data record of farm activity, problems and factors affecting on farm management

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29