เมนูหลัก

83336164Sea Farming and Coastal Aquaculture Technology
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและฟาร์มทะเล
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, -
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์13:00-17:50MT-101 LecMTC660W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิ
อาจารย์ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
MR.ฉัตรดนัย ไชยหาญ
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 315-6-9
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: MT_64 เทคโนโลยีทางทะเล ปี3 เรียนร่วมกับวิชา 83436159
Course Description
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การทำฟาร์มทะเล การเลือกสถานที่ รูปแบบและวิธีการเลี้ยง การใช้เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและฟาร์มทะเล การจัดการระหว่างการเลี้ยง การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และการเพิ่มผลผลิตเชิงพาณิชย์

Concepts of sea farming and coastal aquaculture; site selection, types and methods of culture, the use of technology for coastal aquaculture and sea farming, management during the culture period, harvesting, product processing, production enhancement in commercial scale

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29