เมนูหลัก

83336064Aquatic Animal Breeding Technology
เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, -
หน่วยกิต3 (2-3-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 83523064 หรือ
CO 83523064
บุรพวิชา:83523064 หรือเรียนร่วม:83523064
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์13:00-17:50MT-101 LecMTC000W   CLOSED 
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี
อาจารย์ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 330-0-30
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: MT_64 เทคโนโลยีทางทะเล ปี3
Course Description
ชีวประวัติ วงจรชีวิต ฤดูกาลผสมพันธุ์วางไข่ หลักการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การใช้เทคโนโลยีในการประเมินความสมบูรณ์เพศของสัตว์น้ำ การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ การผสมเทียม เทคนิคการเพาะพันธุ์ การเพาะฟักและการอนุบาลลูกสัตว์น้ำวัยอ่อน การคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำ และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ

Biograph; life cycle, breeding and spawning season, concept of aquatic animal breeding, the uses of technology in evaluation of aquatic animal sex maturation, aquatic animal propagation, artificial breeding, breeding techniques, hatchery and nursery of aquatic animal larvae, aquatic animal selection program and genetic improvement

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29