เมนูหลัก

83124064Marine Ecotourism
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 เสาร์13:00-17:50MT-101 LecMTC16160W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.สราวุธ ศิริวงศ์
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 28 ต.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร P ห้อง P-203
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.สราวุธ ศิริวงศ์
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค
หมายเหตุ: นิสิตวิทยาเขตจันทบุรี รหัส 64 65 66 เรียนร่วมกับวิชา 83245659
Course Description
หลักการ และความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เทคนิคและวิธีการในการอนุรักษ์ ชนิดของแหล่งท่องเที่ยว ทางทะเล แนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนาที่เหมาะสมและยั่งยืนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Principles and importance of marine resources conservation; techniques and methods of conservation; type of marine ecotourism resources; guidelines for the development of appropriate and sustainable ecotourism activities

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29