เมนูหลัก

75637464Laws on Administrative Procedure
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  41 พุธ13:00-16:00SK2-1101SK2C30273W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์
สอบกลางภาค: Lecture : 30 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์
สอบปลายภาค: Lecture : 1 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์
หมายเหตุ: PA/ปี3/64
Course Description
ความเป็นมาและแนวความคิดในการมีกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองของไทยและต่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของไทย หลักการสำคัญต่าง ๆ ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว

Origin and concepts of law on administrative procedure of Thailand and other countries, fundamental concept of administrative consideration process, the importance of law on administration procedure of Thailand, other significant principles of law on administration procedure and the extent of the law enforcement

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29