เมนูหลัก

75635564Organization Development
การพัฒนาองค์การ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  1411 อาทิตย์17:00-20:00SK2-1101SK2C502228W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
สอบกลางภาค: Lecture : 3 ก.ย. 2566 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1307
ผู้คุมสอบกลางภาค:M Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ย. 2566 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1307
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
หมายเหตุ: PA/ปี3/64 https://meet.google.com/uth-wcpf-kjm?authuser=0
  1412 อาทิตย์17:00-20:00ARR-ArrARRC501436W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
สอบกลางภาค: Lecture : 3 ก.ย. 2566 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1307
ผู้คุมสอบกลางภาค:M Lecture : อาจารย์ ดร.อัคคกิตติ์ ศรีศิลป์โสภณ
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ย. 2566 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1307
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
หมายเหตุ: PA/ปี2/65 https://meet.google.com/uth-wcpf-kjm?authuser=0
  1413 อาทิตย์17:00-20:00ARR-ArrARRC50941W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
สอบกลางภาค: Lecture : 3 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1307
ผู้คุมสอบกลางภาค:M Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1307
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
หมายเหตุ: PA/ปี1/66 https://meet.google.com/uth-wcpf-kjm?authuser=0
Course Description
วัฒนธรรมองค์การในภาครัฐและภาคเอกชน การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการอนุรักษ์คุณค่าเดิมทางการบริหาร เทคนิคการพัฒนาองค์การสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ ประสบการณ์ของการพัฒนาองค์การในประวัติศาสตร์ของไทย และการประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาองค์การในสังคมไทย

Organization culture in public and private sectors, change management and maintaining primary value of management, techniques for modern and post-modern organization development, the experiences of organization development in Thai history and the implementation of organization development concept in Thai society.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29