เมนูหลัก

75627564Organization Theory
ทฤษฎีองค์การ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  41 อังคาร13:00-16:00SK2-1101SK2C30264W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์
สอบกลางภาค: Lecture : 29 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์
สอบปลายภาค: Lecture : 31 ต.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เลาหะพงษ์
หมายเหตุ: PA/2/65
Course Description
ทฤษฎีองค์การของสำนักต่าง ๆ โดยศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การกระบวนการบริหารในองค์การ การบริหารจัดการคุณภาพ วัฒนธรรมองค์การและสภาพแวดล้อมขององค์การรวมถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์การในบริบทสังคมไทย

Organization theories of institutions by study and analysis of the structure of organization management process, quality management, organization culture and organization environment including the implementation of organization theories in Thai society.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29