เมนูหลัก

75622264Personnel Management in Public and Private Sector
การบริหารงานบุคคลในภาครัฐและภาคเอกชน
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  41 จันทร์09:00-12:00SK2-1102SK2C30228W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
สอบกลางภาค: Lecture : 28 ส.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1102
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
สอบปลายภาค: Lecture : 30 ต.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1102
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
หมายเหตุ: PA/2/65
  1411 อาทิตย์13:00-16:00SK2-1101SK2C501931W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
สอบกลางภาค: Lecture : 3 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1307
ผู้คุมสอบกลางภาค:M Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1307
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
หมายเหตุ: PA/ปี2/65 https://meet.google.com/uth-wcpf-kjm?authuser=0
  1413 อาทิตย์13:00-16:00ARR-ArrARRC501139W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
สอบกลางภาค: Lecture : 3 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1307
ผู้คุมสอบกลางภาค:M Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
สอบปลายภาค: Lecture : 5 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1307
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
หมายเหตุ: PA/ปี1/66 https://meet.google.com/uth-wcpf-kjm?authuser=0
Course Description
พัฒนาการของการบริหารงานบุคคลภาครัฐและเอกชน วงจรการบริหารงานบุคคลภาครัฐและเอกชน เช่น นโยบายการบริหารงานบุคคล, การบริหารการวางแผนทรัพยากรมนุษย์, การสรรหาและคัดเลือก, การพัฒนาและฝึกอบรม, การใช้ประโยชน์จากบุคลากร, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, การเก็บรักษาบุคลากรและการพ้นสภาพบุคลากร, การวิเคราะห์กลยุทธ์และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการทำงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนการบริหารงานบุคคลภาครัฐและเอกชนแนวใหม่

Development of public and private personnel administration, public and private personnel administration cycle such as personnel administration policy, human resource planning administration, recruitment and selection, development and training, Utilization of personnel, performance appraisal, personnel retention and termination of personnel, analysis of strategies and environments related to the practice of human resource department and also new personnel management in public and private sector.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29