เมนูหลัก

75611264Public Administration
รัฐประศาสนศาสตร์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  41 จันทร์13:00-16:00SK2-1101SK2C402713W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
สอบกลางภาค: Lecture : 28 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
สอบปลายภาค: Lecture : 30 ต.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
หมายเหตุ: PA/1/66
  1411 จันทร์17:00-20:00ARR-เรียนออนไลน์ARRC502030W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
สอบกลางภาค: Lecture : 28 ส.ค. 2566 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:M Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
สอบปลายภาค: Lecture : 30 ต.ค. 2566 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
หมายเหตุ: PA/ปี2/65 https://meet.google.com/qpq-tmcv-pgx
  1413 จันทร์17:00-20:00ARR-เรียนออนไลน์ARRC501238W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
สอบกลางภาค: Lecture : 28 ส.ค. 2566 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:M Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
สอบปลายภาค: Lecture : 30 ต.ค. 2566 เวลา 17:00 - 20:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ภานุมาศ ฉัตรพิทักษ์โชค
หมายเหตุ: PA/ปี1/66 https://meet.google.com/qpq-tmcv-pgx
Course Description
ความหมาย สถานภาพ ขอบข่ายการศึกษา ปรัชญาของรัฐประศาสนศาสตร์ วิวัฒนาการ ทฤษฎีและแนวคิดที่สำคัญ แนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต

Definitions, status, approaches, philosophy of public administration, evolutions, significant theories and concepts, trends of public administration in the future.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29