เมนูหลัก

31135164Research Techniques
เทคนิคการวิจัย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การอาหาร
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:31145364(#)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ08:00-08:50K-C200K-CC29290W    
  จันทร์13:00-15:50KB-409KBL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
สำรองให้:วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 329-29-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: "ปี 3 (รหัส 64) วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร"
  02 พุธ08:00-08:50K-C200K-CC29290W    
  พุธ09:00-11:50K-C200K-CL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
สำรองให้:วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 329-29-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: "ปี 3 (รหัส 64) วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร"
Course Description
ความหมายและความสำคัญของการทำวิจัย จริยธรรมวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบการทดลอง การเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัย มินิโปรเจคที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร การเขียนรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเอกสารอ้างอิง การนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์

Definition and significance of research; research ethics; scientific research methodology; scientific information resources; experimental design; research proposal development; mini-project in food science and technoogy; scientific report writing; references management; scientific research presentation

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29