เมนูหลัก

31133164Food Microbiology
จุลชีววิทยาทางอาหาร
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 30520464 (#)
บุรพวิชา:30520464
รายวิชาต่อเนื่อง:31145264(#), 31146464(#)
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์10:00-11:50K-C200K-CC29290W    
  อังคาร13:00-15:50FE-216FEL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
อาจารย์ ดร.ศนิ จิระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข
สำรองให้:วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 329-29-0
สอบกลางภาค: Lecture : 28 ส.ค. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร CL ห้อง CL-201
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
Lecture : อาจารย์ ดร.ศนิ จิระสถิตย์
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข
Lecture : นางสาวลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน
สอบปลายภาค: Lecture : 30 ต.ค. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร CL ห้อง CL-201
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
Lecture : อาจารย์ ดร.ศนิ จิระสถิตย์
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข
Lecture : นางสาวลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน
หมายเหตุ: "ปี 3 (รหัส 64) วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร"
  02 จันทร์10:00-11:50K-C200K-CC29290W    
  พุธ13:00-15:50FE-216FEL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
อาจารย์ ดร.ศนิ จิระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข
สำรองให้:วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 329-29-0
สอบกลางภาค: Lecture : 28 ส.ค. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร CL ห้อง CL-201
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
Lecture : อาจารย์ ดร.ศนิ จิระสถิตย์
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข
Lecture : นางสาวลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน
สอบปลายภาค: Lecture : 30 ต.ค. 2566 เวลา 10:00 - 12:00 อาคาร CL ห้อง CL-201
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
Lecture : อาจารย์ ดร.ศนิ จิระสถิตย์
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข
Lecture : นางสาวลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน
หมายเหตุ: "ปี 3 (รหัส 64) วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร"
Course Description
ชนิด บทบาท และความสำคัญของจุลินทรีย์ต่ออาหาร ผลของกระบวนการแปรรูปต่อจุลินทรีย์ในอาหาร การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการแปรรูปอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร

Types, role and significance of microorganism on food; effect of processing on microorganisms in food, applications of microorganisms in food processing; food spoilage microorganisms; food pathogens; determination of microbiologicaly qualities of food products

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29