เมนูหลัก

30927064Principles of Aquaculture
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, วาริชศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร10:00-11:50BS-1210BSC35323W    
  อังคาร13:00-15:50HB-1HBL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันศุกร์ เสนานาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา
สอบกลางภาค: Lecture : 16 ม.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร BS ห้อง BS-1210
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันศุกร์ เสนานาญ
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา
สอบปลายภาค: Lecture : 27 มี.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร BS ห้อง BS-1210
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันศุกร์ เสนานาญ
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา
หมายเหตุ: ปี 2 วท.บ.วาริช
Course Description
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระบบการเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และทะเล การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารและโภชนาการสำหรับสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำ การเก็บผลผลิตและการแปรรูป และธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำ ความเข้าใจความสัมพันธ์ของปัจจัยการผลิต และผลผลิตของสัตว์น้ำ ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และดูงานกิจกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Principles of aquaculture, hatchery, nursery and rearing systems for freshwater, brackish, and marine organisms, temporal changes of pond environments in aquaculture system, feed and nutrition for aquatic organisms, genetic improvement, disease, aquaculture farm certification standards, post-harvest and processing and aquaculture businesses, relationships between aquaculture inputs and yields, hands-on skill through aquaculture practicum and field trips

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29