เมนูหลัก

18621164Introduction to Material Science and Jewelry Making
วัสดุศาสตร์และกระบวนการผลิตเครื่องประดับ
สังกัดคณะอัญมณี, -
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-14:50P-323PC660W    
  อังคาร15:00-17:50G-101GL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
สำรองให้:บธ.บ. (ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 26-6-0
สอบกลางภาค: Lecture : 3 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S ห้อง S-410
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
Lecture : อาจารย์สหรัฐ ณ น่าน
สอบปลายภาค: Lecture : 2 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร S ห้อง S-410
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
Lecture : อาจารย์อลงกรณ์ ประมวญทรัพย์
หมายเหตุ: GB_65 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2
Course Description
ทฤษฎีและปฏิบัติ สมบัติของโลหะสำหรับผลิตเครื่องประดับ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับผลิตเครื่องประดับ การขึ้นรูปโลหะด้วยมือ การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว๊กซ์ การประดับอัญมณี การหล่อโลหะ การตรวจสอบคุณภาพ

Theory and practice: jewelry materials properties, tools and equipment for jewelry production process; jewelry making, jewelry wax carving, jewelry setting and jewelry casting, quality inspection

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29