เมนูหลัก

85135264The Coaching Process: Principles and Practice for Tennis
กระบวนการเป็นผู้ฝึกกีฬา: หลักการและวิธีฝึกปฏิบัติสำหรับกีฬาเทนนิส
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, -
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-15:50TNC1-TNCTNC1C20911W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
สำรองให้:วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 320-9-11
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2566 เวลา 08:00 - 10:00 อาคาร FSS ห้อง FSS501
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.อัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์
หมายเหตุ: รหัส 64 วิทย์กีฬา เลือกกีฬาผู้ฝึกสอน
Course Description
บทบาทและทฤษฎีของการเป็นผู้ฝึกกีฬาเทนนิส การประยุกต์และบูรณาการวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับการฝึกกีฬา วิเคราะห์และจัดโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนา หลักการเรียนรู้ทักษะ

The roles and theory of tennis coaching; application and integrations of sport science for sport training; analyze and set the training programs and skills acquisition

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29