เมนูหลัก

89531164Law for Worker and Business
กฎหมายสำหรับคนทำงานและธุรกิจ
สังกัดสำนักงานอธิการบดี, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อาทิตย์10:00-11:50K-C200K-CC917219G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
สำรองให้:ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มออกแบบกราฟิกและโฆษณา ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2
91-13-78
91-13-78
91-20-71
91-23-68
91-1-90
สอบกลางภาค: Lecture : 27 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 29 ต.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 64 นิเทศศิลป์/ รหัส 64+65 วิศวกรรมเครื่องกล (50)
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  401 อาทิตย์10:00-11:50K-C200K-CC220G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
สอบกลางภาค: Lecture : 27 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 29 ต.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: รหัส 65 ทล.บ.เทคโนฯ
  601 ไม่มีข้อมูล000G   CLOSED 
อาจารย์ / ผู้สอน:
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ปิดกลุ่ม
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่สำคัญสำหรับคนทำงาน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แรงงาน จัดตั้งบริษัท ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษีอากร กฎหมายล้มละลาย กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้าน การทุจริต กรณีศึกษา

Basic knowledge of laws; principles of labor laws; civil and commercial laws; labor laws; company-established laws; intellectual property laws; tax laws; bankruptcy laws; anti-corruption laws; case study

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29