เมนูหลัก

83026064Basic Laboratory Skills for Aquaculture Technology
ทักษะพื้นฐานปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์09:00-11:50MT-101 LecMTL44440W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิ
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 247-44-3
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: MT_64 เทคโนโลยีทางทะเล ปี 2
Course Description
ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ สมาร์ทฟาร์ม ผู้ประกอบการด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบันทึกผลการทดลอง การจัดทำรายงานผลการทดลอง เทคนิคการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Basic skills required for aquaculture technology laboratory; basic skills required for biotechnology laboratory; smart farming; aquaculture entrepreneur; data records and experimental report; effective teamwork techniques; communication skills; IT skills

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29