เมนูหลัก

77431464TV Scriptwriting
การเขียนบทละครโทรทัศน์
สังกัดคณะดนตรีและการแสดง, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-15:50Anan roomMUPAC20614W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตวิชาศิลปะการละคร ชั้นปีที่ 3
Course Description
การเรียนรู้การเขียนบทละครโทรทัศน์ ศึกษาสื่อโทรทัศน์ องค์ประกอบ โครงสร้างของบทละคร การสร้างสรรค์ภาพ ฝึกฝนการเขียนบทละครโทรทัศน์ การสร้างแก่นของบทละคร โครงเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา

TV Scriptwriting learning, the study of television media, composition and play structure, image creating, practice of TV playwriting, core making in play, plot, character, and conversation

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29