เมนูหลัก

76235164Plant Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพพืช
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  61 พุธ13:00-17:00SK3-201SK3C50743W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ ลักษณะ
สอบกลางภาค: Lecture : 24 ม.ค. 2567 เวลา 13:00 - 17:00 อาคาร SK3 ห้อง SK3-201
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ ลักษณะ
สอบปลายภาค: Lecture : 27 มี.ค. 2567 เวลา 13:00 - 17:00 อาคาร SK3 ห้อง SK3-201
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ ลักษณะ
หมายเหตุ: AG/2
Course Description
วิทยาการสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช ประกอบด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พันธุวิศวกรรมและการผลิตพืชดัดแปลงพันธุกรรม เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนม การกลายพันธุ์ของพืช และเทคนิคทางชีวโมเลกุลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช ชีวจริยธรรม และความปลอดภัยทางชีวภาพ

Modern knowledge of plant biotechnology including plant tissue culture, genetic engineering and genetically modified plant production, genome editing, mutation and molecular technique for plant improvement, bio-ethics and bio-safety

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29