เมนูหลัก

76120164Microbiology for Agricultural Technology
จุลชีววิทยาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร, -
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  61 เสาร์10:00-12:00SK2-1101SK2C50347W    
  เสาร์13:00-16:00SK3-304SK3L      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรยศ แซ่ลิ้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ คำเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์
สอบกลางภาค: Lecture : 2 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1105
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 4 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1105
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: AG/2
Course Description
โครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์ อาหาร การเจริญ การสืบพันธุ์ วิธีการควบคุมจุลินทรีย์ การจัดหมวดหมู่ พันธุศาสตร์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านการก่อโรค การเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับจุลชีววิทยาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร

Structure and function of microorganisms, nutrients, growth, reproduction, control of microorganisms, classification, genetics, significance of pathogen, agriculture, food and environment, laboratory works related to microbiology for agricultural technology

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29