เมนูหลัก

76110364Fundamental Chemistry for Agricultural Technology Laboratory
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร, -
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 สระแก้ว
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  61 ศุกร์13:00-16:00SK3-201SK3C501535W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสุรางค์ โสภิพันธ์
สอบกลางภาค: Lecture : 1 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK3 ห้อง SK3-201
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK3 ห้อง SK3-201
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: AG/1,2 https://meet.google.com/qin-kgmk-onq
  63 ศุกร์13:00-16:00SK3-201SK3C25322W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสุรางค์ โสภิพันธ์
สอบกลางภาค: Lecture : 1 ก.ย. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK3 ห้อง SK3-201
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 3 พ.ย. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร SK3 ห้อง SK3-201
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: PD/1
Course Description
ปฏิบัติการเคมีที่เกี่ยวพื้นฐานเคมีเบื้องต้นที่สำคัญสำหรับเทคโนโลยีทางการเกษตร โครงสร้างอะตอม และสมบัติธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส และเคมีไฟฟ้า

Chemistry laboratory concerning essential basic knowledge of chemistry for agricultural technology, atomic structure and properties of matter, chemical bonds, stoichiometry, gases, liquids and solution, chemical equilibrium, acid-base and electrochemistry

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29