เมนูหลัก

30510164Microbiology and Parasitology
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์, จุลชีววิทยา
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ08:00-08:50CL-101CLC24240W    
  พุธ10:00-11:50CL-402ACLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง
อาจารย์ ดร.ปริยา ปะบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์
อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สำรองให้:คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 124-24-0
สอบกลางภาค: Lecture : 24 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4101
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
สอบปลายภาค: Lecture : 26 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4101
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
สอบปลายภาคครั้งที่2: Lecture : 24 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 16:00 อาคาร CL ห้อง CL-402
ผู้คุมสอบปลายภาคครั้งที่2: Lecture : อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
หมายเหตุ: พย. รหัส 65 อ.กาญจนา/อ.อุมาพร เป็นอ.ประจำกลุ่ม Lab,อ.นิสา/อ.ปวีณา เป็นผู้ประสานงาน
  02 พุธ08:00-08:50CL-101CLC24240W    
  พุธ10:00-11:50CL-402BCLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง
อาจารย์ ดร.ปริยา ปะบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์
อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สำรองให้:คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 124-24-0
สอบกลางภาค: Lecture : 24 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4102
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง
สอบปลายภาค: Lecture : 26 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4102
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง
สอบปลายภาคครั้งที่2: Lecture : 24 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 16:00 อาคาร CL ห้อง CL-402
ผู้คุมสอบปลายภาคครั้งที่2: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง
หมายเหตุ: พย. รหัส 65 อ.นิสา/อ.สุดสายชล เป็นอ.ประจำกลุ่ม Lab,อ.นิสา/อ.ปวีณา เป็นผู้ประสานงาน
  03 พุธ08:00-08:50CL-101CLC23230W    
  พุธ10:00-11:50CL-402CCLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง
อาจารย์ ดร.ปริยา ปะบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์
อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สำรองให้:คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 123-23-0
สอบกลางภาค: Lecture : 24 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4103
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ปริยา ปะบุญเรือง
Lecture : อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สอบปลายภาค: Lecture : 26 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4103
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ปริยา ปะบุญเรือง
Lecture : อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สอบปลายภาคครั้งที่2: Lecture : 24 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 16:00 อาคาร CL ห้อง CL-402
ผู้คุมสอบปลายภาคครั้งที่2: Lecture : อาจารย์ ดร.ปริยา ปะบุญเรือง
Lecture : อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
หมายเหตุ: พย. รหัส 65 อ.ปวีณา เป็น อ.ประจำกลุ่ม Lab,อ.นิสา/อ.ปวีณา เป็นผู้ประสานงาน
  04 พุธ08:00-08:50CL-101CLC23230W    
  พุธ10:00-11:50CL-403CLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง
อาจารย์ ดร.ปริยา ปะบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์
อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สำรองให้:คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 123-23-0
สอบกลางภาค: Lecture : 24 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4103
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ปริยา ปะบุญเรือง
Lecture : อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สอบปลายภาค: Lecture : 26 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4103
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.ปริยา ปะบุญเรือง
Lecture : อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สอบปลายภาคครั้งที่2: Lecture : 24 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 16:00 อาคาร CL ห้อง CL-402
ผู้คุมสอบปลายภาคครั้งที่2: Lecture : อาจารย์ ดร.ปริยา ปะบุญเรือง
Lecture : อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
หมายเหตุ: พย. รหัส 65 อ.ปริยา เป็น อ.ประจำกลุ่ม Lab,อ.นิสา/อ.ปวีณา เป็นผู้ประสานงาน
  05 พุธ08:00-08:50CL-101CLC23230W    
  พุธ10:00-11:50CL-404CLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง
อาจารย์ ดร.ปริยา ปะบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์
อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สำรองให้:คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 123-23-0
สอบกลางภาค: Lecture : 24 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4201
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
Lecture : นายพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย
สอบปลายภาค: Lecture : 26 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4201
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
Lecture : นายพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย
สอบปลายภาคครั้งที่2: Lecture : 24 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 16:00 อาคาร CL ห้อง CL-402
ผู้คุมสอบปลายภาคครั้งที่2: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
Lecture : นายพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย
หมายเหตุ: พย. รหัส 65 อ.สุดารัตน์ เป็น อ.ประจำกลุ่ม Lab,อ.นิสา/อ.ปวีณา เป็นผู้ประสานงาน
  06 พุธ08:00-08:50CL-101CLC24213W    
  พุธ13:00-14:50CL-402ACLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง
อาจารย์ ดร.ปริยา ปะบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์
อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สำรองให้:คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 124-21-3
สอบกลางภาค: Lecture : 24 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4203
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์
Lecture : นางสาววรนาฎ จงโยธา
สอบปลายภาค: Lecture : 26 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4203
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์
Lecture : นางสาววรนาฎ จงโยธา
สอบปลายภาคครั้งที่2: Lecture : 24 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 16:00 อาคาร CL ห้อง CL-402
ผู้คุมสอบปลายภาคครั้งที่2: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์
Lecture : นางสาววรนาฎ จงโยธา
หมายเหตุ: พย. รหัส 65 อ.ปริยา เป็น อ.ประจำกลุ่ม Lab,อ.นิสา/อ.ปวีณา เป็นผู้ประสานงาน
  07 พุธ08:00-08:50CL-101CLC24240W    
  พุธ13:00-14:50CL-402CCLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง
อาจารย์ ดร.ปริยา ปะบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์
อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สำรองให้:คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 124-24-0
สอบกลางภาค: Lecture : 24 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4203
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์
Lecture : นางสาววรนาฎ จงโยธา
สอบปลายภาค: Lecture : 26 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4203
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์
Lecture : นางสาววรนาฎ จงโยธา
สอบปลายภาคครั้งที่2: Lecture : 24 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 16:00 อาคาร CL ห้อง CL-402
ผู้คุมสอบปลายภาคครั้งที่2: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์
Lecture : นางสาววรนาฎ จงโยธา
หมายเหตุ: พย. รหัส 65 อ.สุดารัตน์ เป็น อ.ประจำกลุ่ม Lab,อ.นิสา/อ.ปวีณา เป็นผู้ประสานงาน
  08 พุธ08:00-08:50CL-101CLC26242W    
  พุธ13:00-14:50CL-403CLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง
อาจารย์ ดร.ปริยา ปะบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์
อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สำรองให้:คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 123-22-1
สอบกลางภาค: Lecture : 24 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4205
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
Lecture : นางสาวเกศวลี อุดมเวช
สอบปลายภาค: Lecture : 26 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4205
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
Lecture : นางสาวเกศวลี อุดมเวช
สอบปลายภาคครั้งที่2: Lecture : 24 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 16:00 อาคาร CL ห้อง CL-402
ผู้คุมสอบปลายภาคครั้งที่2: Lecture : อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
Lecture : นางสาวเกศวลี อุดมเวช
หมายเหตุ: พย. รหัส 65 อ.นิสา เป็น อ.ประจำกลุ่ม Lab,อ.นิสา/อ.ปวีณา เป็นผู้ประสานงาน
  09 พุธ08:00-08:50CL-101CLC23212W    
  พุธ13:00-14:50CL-404CLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง
อาจารย์ ดร.ปริยา ปะบุญเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ทาไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา ไกรรักษ์
อาจารย์ ดร.ปวีณา กาญจนสินธุ์
สำรองให้:คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 123-21-2
สอบกลางภาค: Lecture : 24 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4205
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
Lecture : นางสาวเกศวลี อุดมเวช
สอบปลายภาค: Lecture : 26 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร BS ห้อง BS-4205
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
Lecture : นางสาวเกศวลี อุดมเวช
สอบปลายภาคครั้งที่2: Lecture : 24 ต.ค. 2565 เวลา 08:00 - 16:00 อาคาร CL ห้อง CL-402
ผู้คุมสอบปลายภาคครั้งที่2: Lecture : อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ อมรรัตนพันธ์
Lecture : นางสาวเกศวลี อุดมเวช
หมายเหตุ: พย. รหัส 65 อ.พัชรนันท์ เป็น อ.ประจำกลุ่ม Lab,อ.นิสา/อ.ปวีณา เป็นผู้ประสานงาน
Course Description
โครงสร้างของจุลินทรีย์และปรสิตบางชนิดที่ก่อโรคในมนุษย์ การรุกราน กลไก การป้องกันตนเองของมนุษย์ต่อเชื้อก่อโรค วิธีการติดต่อและการควบคุมการติดเชื้อ

Structures of some microbes and parasites causing illnesses in human; microbe and parasite invasion; self-defense mechanism; epistemology and infection control

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29