เมนูหลัก

15921264Wax Making and Jewelry Molding
การแกะแว๊กซ์และการทำแม่พิมพ์เครื่องประดับ
สังกัดคณะอัญมณี, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-13:50G-101GC660W    
  พุธ14:00-17:50G-101GL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 36-6-0
สอบกลางภาค: Lecture : 29 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร S ห้อง S-410
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lecture : ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา
สอบปลายภาค: Lecture : 31 ต.ค. 2566 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร S ห้อง S-410
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
Lecture : อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ คำอ่อนสา
หมายเหตุ: GT_64เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ปี3
Course Description
สมบัติของแว๊กซ์และโลหะที่ในการผลิตเครื่องประดับ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ การอ่านแบบจากเครื่องประดับจริง การอ่านแบบภาพ 2 มิติ การขึ้นรูปแว๊กซ์เป็นเครื่องประดับ การรักษาน้ำหนัก การคำนวนน้ำหนักโลหะ กระบวนการหล่อโลหะ การตกแต่งผิวโลหะหลังการหล่อโลหะ การติดทางเดินน้ำในการทำแม่พิมพ์เครื่องประดับ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำแม่พิมพ์ การผ่าพิมพ์ยาง การฉีดเทียน และการประเมินชิ้นงานเทียน ปฏิบัติการแกะแว๊กซ์ และทำแม่พิมพ์เครื่องประดับ

Properties of wax and metal for jewelry processing, materials, tools and equipment; analyst jewelry models; two-dimensional drawing; wax making; weight maintenance; weight metal calculation; casting process; finishing process; sprue jewelry system; materials, tools, and equipment of rubber molding; rubber mold cutting; wax injection and quality inspection, practicum wax making and jewelry molding

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29