เมนูหลัก

79126563Anatomy and Physiology in Pharmacy I
กายวิภาคสรีรวิทยาทางเภสัชศาสตร์ 1
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 79126763, 79126763, 79133163
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์13:00-15:50P 20301PC15013812W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ เภสัชกร ดร.ฤทธิณรงค์ มีพงษ์
อาจารย์กาญจนา สุขศรี
อาจารย์วิภาวรรณ ศิริกุลพาณิชย์
สอบกลางภาค: Lecture : 31 ส.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 2 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตปี 2 รหัส 65 Class code : wcftaii
Course Description
โครงสร้างทางมหกายวิภาคและการทํางานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ ได้แก่ เซลล์ เนื้อเยื่อของร่างกาย ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบประสาท ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ กลไกและกระบวนการทำงานในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ ตลอดจนการทำงานของระบบต่าง ๆ เพื่อดำรงสภาพสมดุลภายในของร่างกายมนุษย์

Anatomy and physiology of various human body systems in the normal state including cells, body tissues, integumentary system, nervous system, skeletal system, muscular system, endocrine system and reproductive system; the mechanism and physiological process emphasized on the molecular and cellular level; highlighting in the integrative function to maintain homeostasis

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29