เมนูหลัก

79114163Introduction to Pharmacy Profession
บทนำสู่วิชาชีพเภสัชกรรม
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-13:50P 20301PC15013614W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ณัฏฐณิชชา กุลธนชัยโรจร์
เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชามิภา ภาณุดุลกิตติ
อาจารย์ภาสกร อ่อนนิ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี ศรีคุณ
อาจารย์ เภสัชกร ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์
เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์
เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
สอบกลางภาค: Lecture : 28 ส.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 30 ต.ค. 2566 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตปี 1 รหัส 66 class code google classroom: 4wbw3mk
Course Description
บทนำเข้าสู่การศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม ปรัชญาแห่งวิชาชีพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ วิวัฒนาการทางเภสัชศาสตร์ศึกษา จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาวิชาชีพต่าง ๆ ทางเภสัชกรรมในระบบสุขภาพ

Introduction to pharmacy profession; philosophy and ethics of pharmacy profession; evolution of pharmacy education; code of pharmacy profession; pharmacy professional organization and associations; and roles of pharmacists in health system

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29