เมนูหลัก

79142663Pharmaceutics III
เภสัชกรรม 3
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 79122163
บุรพวิชา : 79122163
รายวิชาต่อเนื่อง:79142763, CO 79142763, 79452663
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร09:00-11:50P 20301PC887513W    
อาจารย์ / ผู้สอน: เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม
เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช
เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ แจ่มสว่าง
เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ถิรพิทย์ สุบงกช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์
อาจารย์ถิรนิติ ชื่นบาล
สอบกลางภาค: Lecture : 31 ส.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 2 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตปี 4 รหัส 63 https://classroom.google.com/c/NjE1NTkzOTI0NjQ0 Class code: mfxttsq
Course Description
เทคโนโลยีของผงยา และแกรนูล ขนาดและการกระจายขนาด การวัดขนาดของผงยาในทางเภสัชกรรม การไหลของผงยา สมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมและการประเมิณคุณภาพยาในรูปแบบของแข็งโดยเน้นยาเม็ด ยาแคปซูล ยาเม็ดเคลือบ เพลเลตเคลือบและไมโครแคปซูล รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ และทฤษฏีในการตอกยาเม็ดที่สามารถอธิบายกระบวนการผลิตยาเม็ดและปัญหาในยาเม็ด เทคโนโลยีขั้นสูงของเภสัชภัณฑ์ในรูปของแข็ง เช่น ยาเม็ดดัดแปลงการปลดปล่อยยาและอนุภาคขนาด นาโนที่ใช้ในการนำส่งยาสู่เป้าหมาย

Pharmaceutical powder and granule technology; size and size distribution; measurement of particle size; flowability and other properties related to the preparation and evaluation of solid dosage forms especially tablets, capsules ,coated-tablets, pellets and microparticles; theory and technology of tablet compression to explain tablet manufacture and problems; advanced technology of pharmaceutical solid dosage form such as modified drug release tablet and nanoparticles for targeted drug delivery

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29