เมนูหลัก

79140663Medicinal Chemistry II
เคมีของยา 2
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 79130363
บุรพวิชา : 79130363
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-11:50P 20301PC887315W    
อาจารย์ / ผู้สอน: เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก เจียงสืบชาติวีระ
เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์
สอบกลางภาค: Lecture : 29 ส.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 31 ต.ค. 2566 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตปี 4 รหัส 63 https://classroom.google.com/c/NTIyOTE5ODkwNjMx?cjc=rh5vsxr รหัสชั้นเรียน rh5vsxr
Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของยาและการออกฤทธิ์ วิถีเมแทบอลิซึม สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ วิธีการสังเคราะห์และการดัดแปลงสูตรโครงสร้างของยาในกลุ่มยาต้านจุลชีพ ยาต้านมะเร็ง ยาต้านไวรัส ยากลุ่มสเตอรอยด์ ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ยาแก้ปวดลดไข้ ยากลุ่มโอปิออยด์ ยาลดกรดยูริก ยาไทรอยด์และยาต้านไทรอยด์ ฮีสตามีนและยาต้านฮีสตามีน ยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร

Structure-activity relationships, metabolic pathways, physicochemical properties, synthetic methods and modification of antimicrobial drugs, anticancer drugs, antiviral drugs, steroid drugs, anti-inflammatory drugs, analgesic and antipyretic drugs, opioid drugs, uricosuric drugs, thyroid and antithyroid drugs, histamine and antihistamine drugs, and drug affecting gastro-intestinal tract

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29