เมนูหลัก

51249362Environmental Engineering Project I
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:51249462
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี16:00-16:50CH-101CHC27270W    
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา
อาจารย์ ดร.ตติยา วรรณโนมัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา ธรรมรัตน์ดำรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมม่า อาสนจินดา
รองศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: วศ.สิ่งแวดล้อม 62
Course Description
การกำหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์วรรณกรรม การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการ จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย

Purpose of study, study aims and objectives, literature analysis, confidence evaluation of reviewed literature, literature synthesis, citations and international bibliographic systems; academic report compilation; ethics and code of conducts of researchers

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29