เมนูหลัก

77250862Social Concepts through Music and Performing Arts
การศึกษาสังคมผ่านดนตรีและการแสดง
สังกัดคณะดนตรีและการแสดง, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 เสาร์09:00-11:50MUPA 1/1MUPAC321W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตปริญาโท สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
Course Description
ความเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวของโลกทางสังคม มนุษย์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และการเมืองผ่านดนตรีและการแสดง

Social, historical, human, geographical, and political changes and movements through music and performing arts

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29