เมนูหลัก

44111462Swimming Skills and Teaching
ทักษะและการสอนว่ายน้ำ
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, สำนักงานจัดการศึกษา
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์17:00-18:50SWP-1SWPC33294W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เอกยศ มานะสม
สำรองให้:กศ.บ. (พลศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 233-29-4
สอบกลางภาค: Lab : 20 ม.ค. 2566 เวลา 17:00 - 19:00 อาคาร SWP ห้อง SWP-1
ผู้คุมสอบกลางภาค: Lab : อาจารย์เอกยศ มานะสม
สอบปลายภาค: Lab : 31 มี.ค. 2566 เวลา 17:00 - 19:00 อาคาร SWP ห้อง SWP-1
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lab : อาจารย์เอกยศ มานะสม
หมายเหตุ: ศษ.พลศึกษา รหัส 64
Course Description
ประวัติว่ายน้ำ ทักษะพื้นฐาน ความปลอดภัย วิธีการสอนทักษะพื้นฐาน การวัดและประเมินผล กติกาและการตัดสินเบื้องต้น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การออกแบบโปรแกรมการฝึก และการเป็นผู้ฝึกสอน

History of swimming, basic skills, safety, basic skills teaching method, measurement and assessment, rules and basic refereeing, physical conditioning, training program design and being a coach

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29