เมนูหลัก

77550262Music, Performing Arts and Community
ดนตรี ศิลปะการแสดงกับชุมชน
สังกัดคณะดนตรีและการแสดง, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อาทิตย์13:00-16:50MUPA 1/1MUPAC321W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ
อาจารย์คอลิด มิดำ
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตปริญาโท สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
Course Description
แนวคิด ทฤษฎีด้านดนตรีและการแสดงกับชุมชน พัฒนาการของการใช้ดนตรีและการแสดงในชุมชน บทบาทของดนตรีและการแสดงกับการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน การใช้ดนตรีและการแสดงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน

Concepts and theories of music, performing arts, and community; development of music and performing arts in community; role of music and performing arts in building strength and longevity of community; music and performing arts for the needs of community

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29