เมนูหลัก

77550162Narrative in Performance
การเล่าเรื่องในการแสดง
สังกัดคณะดนตรีและการแสดง, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 เสาร์13:00-16:50MUPA 1/1MUPAC321W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทรี วณิชตระกูล
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตปริญาโท สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
Course Description
รูปแบบการเล่าเรื่องที่ปรากฏในศิลปะ การเล่าเรื่องผ่านภาษา ภาพและเสียง คุณลักษณะของเรื่องเล่า กระบวนการในการเล่าเรื่อง การเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารความหมายและความรู้สึกอย่างมีประสิทธิภาพ

Narrative styles in the arts; narrative through languages, images, and sounds; characteristics of narrative; process of narrative; effective communication of meaning and feelings through narrative

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29