เมนูหลัก

44113962Windsurf Skills and Teaching
ทักษะและการสอนวินด์เซิร์ฟ
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์, สำนักงานจัดการศึกษา
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 ศุกร์13:00-15:00WSCชมรมวินเซิร์ฟWSCC28280W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พานิชเจริญ
สำรองให้:กศ.บ. (พลศึกษา) ปรับปรุง 62 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 228-28-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lab : 29 มี.ค. 2567 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร WSC ห้อง WSCชมรมวินเซิร์ฟ
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lab : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสันต์ พานิชเจริญ
หมายเหตุ: กศ.บ.พลศึกษา รหัส 65
Course Description
ประวัติวินด์เซิร์ฟ ทักษะพื้นฐาน ความปลอดภัย วิธีการสอนทักษะพื้นฐาน การวัดและประเมินผล กติกาและการตัดสินเบื้องต้น การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การออกแบบโปรแกรมการฝึก และการเป็นผู้ฝึกสอน

History of windsurf, basic skills, safety, basic skills teaching method, measurement and assessment, rules and basic refereeing, physical conditioning, training program design and being a coach

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29