เมนูหลัก

77250962Innovation from Tradition
นวัตกรรมจากขนบวิถี
สังกัดคณะดนตรีและการแสดง, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ

 บางแสน
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อาทิตย์08:00-11:50MUPA 1/1MUPAC321W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์
A.Dr.KOJI NAKANO
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นิสิตปริญาโท สาขาวิชาดนตรีและการแสดง
Course Description
กระบวนทัศน์ของประเพณีนิยม ประวัติ แนวคิดและหลักการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากรากวัฒนธรรม แนวคิดข้ามวัฒนธรรม แนวคิดเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ แนวคิดวัฒนธรรมร่วมราก

Paradigms of traditions; history, concepts, and principles of innovation from traditions; cross-cultural concepts; cross-disciplinary concepts; concepts of traditions from shared cultural roots

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29