เมนูหลัก

51242562Industrial Water Pollution Control
การควบคุมมลภาวะน้ำจากอุตสาหกรรม
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี09:00-11:50CH-101CHC440W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 30 มี.ค. 2566 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง M-612
ผู้คุมสอบปลายภาค: Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา
Lecture : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ประสพชิงชนะ
หมายเหตุ: วศ.สิ่งแวดล้อม 62
Course Description
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหลักและคุณลักษณะของน้ำเสียที่เกิดขึ้น เทคโนโลยีสะอาดและการลดปริมาณน้ำเสีย เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

Production processes of major industries and their wastewater characteristics, wastewater minimization and clean technology, industrial wastewater treatment technology, laws and regulations

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29