เมนูหลัก

83754161Innovation for Aquaculture Production
นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, -ไม่กำหนด-
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 จันทบุรี
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-15:50MT-101 LecMTC660W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
สอบกลางภาค: Lecture : 5 ก.ย. 2563 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 31 ต.ค. 2563 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เทคโนโลยีทางทะเล ปริญญาโท
Course Description
กระบวนการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมสำหรับการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงสายพันธุ์ การควบคุมโรค การบำบัดน้ำ การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำและสาหร่ายทะเล

Process to develop research project to innovation for aquaculture production, strain improvement, diseases control, water treatment, industrial utilization in issues of aquaculture and algal culture

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29