เมนูหลัก

83750361Advanced Marine Technology
เทคโนโลยีทางทะเลขั้นสูง
สังกัดคณะเทคโนโลยีทางทะเล, -
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ

 จันทบุรี
ปริญญาโท ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 อังคาร08:00-09:50S-305SC110W    
  อังคาร10:00-12:50MT-101 LecMTL      
อาจารย์ / ผู้สอน: รองศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์ คุตะโค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สนธิ
อาจารย์ ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
อาจารย์สราวุธ ศิริวงศ์
อาจารย์ ดร.บัญชา นิลเกิด
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี
อาจารย์ ดร.ธชณัฐ ภัทรสถาพรกุล
อาจารย์ภควรรณ เศรษฐมงคล
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล
สอบกลางภาค: Lecture : 5 ก.ย. 2563 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 31 ต.ค. 2563 เวลา 00:00 - 00:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เทคโนโลยีทางทะเล ปริญญาโท63
Course Description
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีแพลงค์ตอน เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีพลังงานจากทะเล

Marine resources, technology for marine resources management, Geo-informatics technology, aquaculture technology, plankton technology, wastewater treatment technology, ocean energy technology

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29