เมนูหลัก

91430159Seminar in Logistics
สัมมนาทางโลจิสติกส์
สังกัดคณะโลจิสติกส์, คณะโลจิสติกส์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 พุธ13:00-14:50LOG-101TLC85832W    
อาจารย์ / ผู้สอน: นายอนิรุทธ์ ขันธสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัธยะ ยุวมิตร
สำรองให้:วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 485-83-2
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาการจัดการโลจิสติกส์ รหัส 62
Course Description
วิเคราะห์วิจารณ์และนำเสนองานวิจัยทางโลจิสติกส์โดยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางโลจิสติกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Analysis, discussion and logistics research presentation from academic journals and class discussion

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29