เมนูหลัก

89510064Wisdom of BUU
ภูมิบูรพา
สังกัดสำนักงานอธิการบดี, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2566 
รายชื่อ (Require login before downloading)

 บางแสน
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC2852814G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เจตน์ ตันติวณิชชานนท์
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สำรองให้:วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศ.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ส.บ. (การสาธารณสุขชุมชน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) ปรับปรุง64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ) กลุ่มกราฟิกครีเอทีฟ ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ) กลุ่มครีเอทีฟอาร์ต ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (จิตรกรรมสร้างสรรค์) ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มออกแบบกราฟิกและโฆษณา ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีไทย ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการกำกับลีลา ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีสากล ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวิชาศิลปะการละคร ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
น.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารงานท้องถิ่น) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา)) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทุกชั้นปี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1
220-45-175
220-0-220
220-51-169
220-51-169
220-14-206
220-20-200
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-74-146
220-0-220
220-3-217
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-16-204
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-1-219
220-0-220
220-2-218
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
5-0-5
220-3-217
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: https://line.me/ti/g/SlJHohM6_8, ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
  02 จันทร์13:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC23319934G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สำรองให้:วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศ.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ส.บ. (การสาธารณสุขชุมชน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) ปรับปรุง64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ) กลุ่มกราฟิกครีเอทีฟ ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ) กลุ่มครีเอทีฟอาร์ต ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (จิตรกรรมสร้างสรรค์) ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีไทย ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการกำกับลีลา ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีสากล ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวิชาศิลปะการละคร ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
น.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารงานท้องถิ่น) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา)) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทุกชั้นปี
220-0-220
220-36-184
220-5-215
220-0-220
220-12-208
220-7-213
220-0-220
220-58-162
220-49-171
220-1-219
220-2-218
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-1-219
220-12-208
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-1-219
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-15-205
5-0-5
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เรียนออนไลน์: https://shorturl.asia/slWhM, ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
  03 จันทร์13:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC23321815G    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขมิตร กอมณี
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สำรองให้:วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศ.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ส.บ. (การสาธารณสุขชุมชน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) ปรับปรุง64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ) กลุ่มกราฟิกครีเอทีฟ ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ) กลุ่มครีเอทีฟอาร์ต ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (จิตรกรรมสร้างสรรค์) ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีไทย ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการกำกับลีลา ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีสากล ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวิชาศิลปะการละคร ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
น.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารงานท้องถิ่น) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา)) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทุกชั้นปี
220-0-220
220-42-178
220-3-217
220-0-220
220-0-220
220-16-204
220-45-175
220-5-215
220-0-220
220-0-220
220-1-219
220-3-217
220-53-167
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-7-213
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-43-177
5-0-5
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เรียนออนไลน์: https://shorturl.at/dvKMZ, ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
  04 จันทร์13:00-16:50QS1-1001QS1C2252241G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์พิมพ์สุพร สุนทรินทร์
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สำรองให้:วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศ.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ส.บ. (การสาธารณสุขชุมชน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) ปรับปรุง64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ) กลุ่มกราฟิกครีเอทีฟ ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ) กลุ่มครีเอทีฟอาร์ต ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (จิตรกรรมสร้างสรรค์) ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มออกแบบกราฟิกและโฆษณา ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีไทย ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการกำกับลีลา ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีสากล ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวิชาศิลปะการละคร ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
น.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารงานท้องถิ่น) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา)) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-1-219
220-0-220
220-31-189
220-49-171
220-56-164
220-23-197
220-0-220
220-29-191
220-23-197
220-12-208
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
  05 จันทร์13:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC28623650G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.อารีกมล ต. ไชยสุวรรณ
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สำรองให้:วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศ.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ส.บ. (การสาธารณสุขชุมชน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) ปรับปรุง64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ) กลุ่มกราฟิกครีเอทีฟ ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ) กลุ่มครีเอทีฟอาร์ต ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (จิตรกรรมสร้างสรรค์) ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มออกแบบกราฟิกและโฆษณา ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีไทย ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการกำกับลีลา ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีสากล ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวิชาศิลปะการละคร ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
น.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารงานท้องถิ่น) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา)) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-51-169
220-0-220
220-41-179
220-47-173
220-6-214
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-1-219
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-18-202
220-2-218
220-0-220
220-21-199
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เรียนออนไลน์: Microsoft Teams รหัส 6af9p2y, ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
  06 จันทร์13:00-16:50K-C300K-CC2412401G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์กรฤทธ์ ปัญจสุนทร
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สำรองให้:วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศ.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ส.บ. (การสาธารณสุขชุมชน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) ปรับปรุง64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ) กลุ่มกราฟิกครีเอทีฟ ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ) กลุ่มครีเอทีฟอาร์ต ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (จิตรกรรมสร้างสรรค์) ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มออกแบบกราฟิกและโฆษณา ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีไทย ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการกำกับลีลา ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีสากล ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวิชาศิลปะการละคร ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
น.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารงานท้องถิ่น) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา)) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1
220-0-220
220-1-219
220-0-220
220-0-220
220-18-202
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-69-151
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-33-187
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-6-214
220-0-220
220-51-169
220-44-176
220-6-214
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เรียนออนไลน์: https://shorturl.asia/yudKT, ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
  07 จันทร์13:00-16:50QS1-4001QS1C2232149G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.สมพล เข็มกำเหนิด
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สำรองให้:วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศ.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ส.บ. (การสาธารณสุขชุมชน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) ปรับปรุง64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ) กลุ่มกราฟิกครีเอทีฟ ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ) กลุ่มครีเอทีฟอาร์ต ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (จิตรกรรมสร้างสรรค์) ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มออกแบบกราฟิกและโฆษณา ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีไทย ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการกำกับลีลา ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีสากล ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวิชาศิลปะการละคร ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
น.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารงานท้องถิ่น) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา)) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทุกชั้นปี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-2-218
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-147-73
220-45-175
220-0-220
220-15-205
220-0-220
5-0-5
220-5-215
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
  08 จันทร์13:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC2102073G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร
สำรองให้:วท.บ. (จิตวิทยา) ปรับปรุง 64 เหมาจ่าย - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศ.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาไทย) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
ศศ.บ. (ศาสนาและปรัชญา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี (ปกติ) ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการและการสอนกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ชั้นปี 1
วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ส.บ. (การสาธารณสุขชุมชน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) ปรับปรุง64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ออกแบบเซรามิกส์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ) กลุ่มกราฟิกครีเอทีฟ ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ) กลุ่มครีเอทีฟอาร์ต ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (จิตรกรรมสร้างสรรค์) ปรับปรุง 64 -ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มออกแบบกราฟิกและโฆษณา ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีไทย ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการกำกับลีลา ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ดนตรี) กลุ่มวิชาดนตรีสากล ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) กลุ่มวิชาศิลปะการละคร ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
ศศ.บ. (การจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เหมาจ่าย ชั้นปี 1
น.บ. ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารงานท้องถิ่น) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ (5 ปี)) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา)) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทุกชั้นปี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-84-136
220-7-213
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-0-220
220-1-219
220-70-150
220-14-206
220-22-198
5-0-5
183-9-174
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: https://line.me/R/ti/g/XigHS_uSXV, ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
  09 พฤหัสบดี08:00-11:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC2122102G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.บุญเลิศ ยองเพ็ชร
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สำรองให้:คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1212-210-2
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เรียนออนไลน์ Microsoft Teams รหัส epp37a2, ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
  10 พฤหัสบดี08:00-11:50QS1-1001QS1C2122075G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์นิพนธ์ กล่ำกล่อมจิตร
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สำรองให้:คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1212-207-5
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
  11 พฤหัสบดี08:00-11:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC2142095G    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอยชนก ปทุมานนท์
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สำรองให้:คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1
กศ.บ. (ภาษาจีน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 5 ปี ปกติ แผน 2+2+1 ชั้นปี 1
182-182-0
30-25-5
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เรียนออนไลน์ Microsoft Teams รหัส k1n6oik, ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
  12 พฤหัสบดี08:00-11:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC2452369G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.ภูเบศ เลื่อมใส
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สำรองให้: ทุกชั้นปี231-220-11
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ออนไลน์ https://bit.ly/3ITUE5N รหัส w1act0l, ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
  13 พฤหัสบดี08:00-11:50K-C300K-CC23021911G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์กรฤทธ์ ปัญจสุนทร
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
  14 พฤหัสบดี08:00-11:50QS1-3001QS1C23016070G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.กนกพร ตันวัฒนะ
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
  15 พฤหัสบดี08:00-11:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC2402400G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์สมคิด เพชรประเสริฐ
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สำรองให้: ทุกชั้นปี231-230-1
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: https://line.me/R/ti/g/TT8jlJIQEP, ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
  16 พฤหัสบดี08:00-11:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC2042013G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เจตน์ ตันติวณิชชานนท์
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สำรองให้: ทุกชั้นปี193-189-4
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: https://line.me/ti/g/OPw4BG8BI5, ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
ปริญญาตรี พิเศษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  401 เสาร์08:00-11:50K-C300K-CC705218G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์กรฤทธ์ ปัญจสุนทร
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สำรองให้:ทล.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร) ใหม่ 65-ป.ตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) พิเศษ ทุกชั้นปี70-50-20
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เรียนร่วมกับกลุ่ม 901, ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
  601 จันทร์13:00-16:50ARR-เรียนออนไลน์ARRC37316G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์เจตน์ ตันติวณิชชานนท์
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สำรองให้:ศป.บ. (นิเทศศิลป์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ ชั้นปี 1
ศป.บ. (นิเทศศิลป์) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี พิเศษ ชั้นปี 1
37-31-6
37-0-37
37-0-37
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เรียนร่วม G.8 https://line.me/ti/g/SlJHohM6_8,ลิงก์เรียนเนื้อหาEEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
  901 เสาร์08:00-11:50K-C300K-CC1005644G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์กรฤทธ์ ปัญจสุนทร
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สำรองให้:บธ.บ. (ธุรกิจการขนส่ง) แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ปรับปรุง 64 ป.ตรี พิเศษ ต่อเนื่อง ทุกชั้นปี
บธ.บ. (ธุรกิจการขนส่ง) แขนงวิชาธุรกิจเรือสำราญ ปรับปรุง 64 ป.ตรี พิเศษ ต่อเนื่อง ทุกชั้นปี
บธ.บ. (ธุรกิจการขนส่ง) แขนงวิชาธุรกิจสายการบิน ปรับปรุง 64 ป.ตรี พิเศษ ต่อเนื่อง ทุกชั้นปี
100-41-59
100-2-98
100-12-88
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
  2101 จันทร์13:00-16:50QS1-4002QS1C22020812G    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์ ดร.กนกพร ตันวัฒนะ
อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ
สำรองให้:น.บ. ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4ปี พิเศษ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารงานท้องถิ่น) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4ปี พิเศษ ชั้นปี 1
รป.บ. (การบริหารทั่วไป) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4ปี พิเศษ ชั้นปี 1
220-127-93
220-42-178
220-38-182
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ลิงก์เรียนเนื้อหา EEC: https://bit.ly/WisdomBUU_EEC1-66
 จันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวดรายชื่อ 
  01 จันทร์08:00-09:50L-204ALC59581W    
  จันทร์10:00-11:50L-204BLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี
อาจารย์นิสาชล เทศศรี
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีทางทะเล) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 175-58-17
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: MT_66 เทคโนโลยีทางทะเล ปี1
  02 จันทร์13:00-14:50L-204ALC13130W    
  จันทร์15:00-16:50L-204BLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี
อาจารย์นิสาชล เทศศรี
สำรองให้:บธ.บ. (ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 130-12-18
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: GB_66 ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 1
  03 จันทร์13:00-14:50L-204ALC770W    
  จันทร์15:00-16:50L-204BLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี
อาจารย์นิสาชล เทศศรี
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 120-7-13
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: GT_66เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ ปี1
  04 จันทร์13:00-14:50L-204BLC18180W    
  จันทร์15:00-16:50L-204BLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี
อาจารย์นิสาชล เทศศรี
สำรองให้:ศป.บ. (การออกแบบเครื่องประดับ) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 120-18-2
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: GD_66 การออกแบบเครื่องประดับ ปี1
  05 จันทร์08:00-09:50L-204ALC11110W    
  จันทร์10:00-11:50L-204BLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี
อาจารย์นิสาชล เทศศรี
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์ฯ ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 1
15-4-11
15-7-8
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: AT_66 เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ปี1
  06 จันทร์08:00-09:50L-204ALC550W    
  จันทร์10:00-11:50L-204BLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี
อาจารย์นิสาชล เทศศรี
สำรองให้:วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา)) ปรับปรุง 64-ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 110-5-5
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: AAI_66ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ปี1 ทุกสาขาเรียนรวม 1 กลุ่ม
  07 จันทร์13:00-14:50L-204ALC21210W    
  จันทร์15:00-16:50L-204ALL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี
อาจารย์นิสาชล เทศศรี
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 130-21-9
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ITDS_66 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ปี1
  08 จันทร์13:00-14:50L-204ALC770W    
  จันทร์15:00-16:50L-204ALL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี
อาจารย์นิสาชล เทศศรี
สำรองให้:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เทียบโอน ชั้นปี 115-7-8
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ITDS_66 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ปี1เทียบโอน
  09 จันทร์13:00-14:50L-204ALC45441W    
  จันทร์15:00-16:50L-204BLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี
อาจารย์นิสาชล เทศศรี
สำรองให้:บธ.บ. กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 144-43-1
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: MKS_66กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ ปี1
  10 จันทร์08:00-09:50L-204ALC12111W    
  จันทร์10:00-11:50L-204ALL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี
อาจารย์นิสาชล เทศศรี
สำรองให้:บธ.บ. กลุ่มวิชาการประกอบการ ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 115-11-4
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ENT_66กลุ่มวิชาการประกอบการ ปี1
  11 จันทร์08:00-09:50L-204ALC770W    
  จันทร์10:00-11:50L-204BLL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี
อาจารย์นิสาชล เทศศรี
สำรองให้:บธ.บ. กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เทียบโอน ชั้นปี 110-7-3
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: MKS_66กลุ่มวิชาการตลาดและบริการ ปี1เทียบโอน
  12 จันทร์08:00-09:50L-204ALC550W    
  จันทร์10:00-11:50L-204ALL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี
อาจารย์นิสาชล เทศศรี
สำรองให้:บธ.บ. กลุ่มวิชาการประกอบการ ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ เทียบโอน ชั้นปี 15-5-0
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ENT_66กลุ่มวิชาการประกอบการ ปี1 เทียบโอน
  13 จันทร์08:00-09:50L-204ALC76733W    
  จันทร์10:00-11:50L-204ALL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี
อาจารย์นิสาชล เทศศรี
สำรองให้:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 177-73-4
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: EBC_66ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ปี1
  14 จันทร์13:00-14:50L-204ALC66660W    
  จันทร์15:00-16:50L-204ALL      
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธินี จามกระโทก
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล
อาจารย์ปริญญา ชินดุษฎีกุล
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่า
อาจารย์ ดร.ภควรรณ เศรษฐมงคล
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ละอองมณี
อาจารย์นิสาชล เทศศรี
สำรองให้:บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 167-66-1
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: LBT_66 การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ปี 1
  15 ไม่มีข้อมูล000W   CLOSED 
อาจารย์ / ผู้สอน:
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เก็บตกเรียนร่วมMKS66
 สระแก้ว
  41 จันทร์08:00-12:00ARR-เรียนออนไลน์ARRC402614W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
สอบกลางภาค: Lecture : 28 ส.ค. 2566 เวลา 08:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 30 ต.ค. 2566 เวลา 08:00 - 12:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-Arr
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: PA/ปี 1/66 https://meet.google.com/fir-xojo-fpg
  45 จันทร์08:00-12:00ARR-เรียนออนไลน์ARRC301515W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ITBI/1/66 https://meet.google.com/fir-xojo-fpg
  61 พุธ08:00-12:00SK2-1301SK2C501535W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช
สอบกลางภาค: Lecture : 30 ส.ค. 2566 เวลา 08:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1301
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 1 พ.ย. 2566 เวลา 08:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1301
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: AG/1 สอนผ่าน Microsoft Teams รหัสห้อง c1434a3
  63 พุธ08:00-12:00SK2-1301SK2C25322W    
อาจารย์ / ผู้สอน: อาจารย์สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช
สอบกลางภาค: Lecture : 30 ส.ค. 2566 เวลา 08:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1301
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: Lecture : 1 พ.ย. 2566 เวลา 08:00 - 12:00 อาคาร SK2 ห้อง SK2-1301
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: PD/1 สอนผ่าน Microsoft Teams รหัสห้อง c1434a3
  143 เสาร์08:00-12:00ARR-เรียนออนไลน์ARRC20317W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: GLOG/ปี 1/66 เทียบโอน https://meet.google.com/qna-nabk-zuz
  145 เสาร์08:00-12:00ARR-เรียนออนไลน์ARRC30822W    
อาจารย์ / ผู้สอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์ข้างแรม
สอบกลางภาค:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ITBI/1/66 เทียบโอน https://meet.google.com/qna-nabk-zuz
Course Description
รากเหง้าของมหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย ค่านิยมของมหาวิทยาลัยบูรพา ความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รักษ์ทะเล การสร้าง การมีส่วนร่วม และการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Root of Burapha University (BUU); local wisdom of Eastern Thailand; BUU core values, being BUU student; marine conservation; contributing, participating, and conveying from generation-to-generation; Eastern Economic Corridor (EEC); Sustainable Development Goals (SDGs)

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  G = วิชาศึกษาทั่วไป  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29