เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่11 มี.ค. 2563 8:30 น.23 เม.ย. 2563 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )17 มี.ค. 2563 8:30 น.23 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 417 มี.ค. 2563 8:30 น.23 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ17 มี.ค. 2563 8:30 น.23 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 318 มี.ค. 2563 8:30 น.23 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 219 มี.ค. 2563 8:30 น.23 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 120 มี.ค. 2563 8:30 น.23 มี.ค. 2563 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า24 มี.ค. 2563 0:00 น.24 มี.ค. 2563 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา18 เม.ย. 2563 0:00 น.18 เม.ย. 2563 0:00 น.
  -  ช่วงยื่นคำร้องขอขยายเวลาชำระเงิน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ที่คณะที่นิสิตสังกัด18 เม.ย. 2563 0:00 น.8 พ.ค. 2563 16:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน18 เม.ย. 2563 0:00 น.27 เม.ย. 2563 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )18 เม.ย. 2563 8:30 น.23 เม.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 เม.ย. 2563 8:30 น.23 เม.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา18 เม.ย. 2563 8:30 น.23 เม.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา18 เม.ย. 2563 8:30 น.23 เม.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)18 เม.ย. 2563 8:30 น.23 เม.ย. 2563 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า25 เม.ย. 2563 0:00 น.25 เม.ย. 2563 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง30 เม.ย. 2563 0:00 น.30 เม.ย. 2563 0:00 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB1 พ.ค. 2563 0:00 น.8 พ.ค. 2563 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ4 พ.ค. 2563 0:00 น.8 พ.ค. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรหรือ ธ.ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ4 พ.ค. 2563 0:00 น.8 พ.ค. 2563 23:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์4 พ.ค. 2563 0:00 น.8 พ.ค. 2563 23:00 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป9 พ.ค. 2563 0:00 น.15 มิ.ย. 2563 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า9 พ.ค. 2563 0:00 น.17 พ.ค. 2563 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค16 พ.ค. 2563 0:00 น.22 พ.ค. 2563 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า17 พ.ค. 2563 0:00 น.17 พ.ค. 2563 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ18 พ.ค. 2563 0:00 น.18 พ.ค. 2563 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้25 พ.ค. 2563 0:00 น.31 พ.ค. 2563 16:30 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา29 พ.ค. 2563 0:00 น.29 พ.ค. 2563 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค20 มิ.ย. 2563 0:00 น.26 มิ.ย. 2563 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา27 มิ.ย. 2563 0:00 น.27 มิ.ย. 2563 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย8 ก.ค. 2563 0:00 น.8 ก.ค. 2563 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29