ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่1 ก.ค. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )8 ก.ค. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 48 ก.ค. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ8 ก.ค. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 39 ก.ค. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 210 ก.ค. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 118 ก.ค. 2562 8:30 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า20 ก.ค. 2562 0:00 น.20 ก.ค. 2562 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา20 ก.ค. 2562 0:00 น.20 ก.ค. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงยื่นคำร้องขอขยายเวลาชำระเงิน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ที่คณะที่นิสิตสังกัด20 ก.ค. 2562 0:00 น.16 ส.ค. 2562 16:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน20 ก.ค. 2562 0:00 น.5 ส.ค. 2562 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )22 ก.ค. 2562 8:30 น.31 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา22 ก.ค. 2562 8:30 น.31 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา22 ก.ค. 2562 8:30 น.31 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา22 ก.ค. 2562 8:30 น.31 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)22 ก.ค. 2562 8:30 น.31 ก.ค. 2562 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า2 ส.ค. 2562 0:00 น.2 ส.ค. 2562 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง5 ส.ค. 2562 0:00 น.5 ส.ค. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB9 ส.ค. 2562 0:00 น.16 ส.ค. 2562 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ13 ส.ค. 2562 0:00 น.16 ส.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ13 ส.ค. 2562 0:00 น.16 ส.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์13 ส.ค. 2562 0:00 น.16 ส.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป17 ส.ค. 2562 0:00 น.28 ต.ค. 2562 20:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า17 ส.ค. 2562 0:00 น.26 ส.ค. 2562 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า26 ส.ค. 2562 0:00 น.26 ส.ค. 2562 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ27 ส.ค. 2562 0:00 น.27 ส.ค. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้2 ก.ย. 2562 0:00 น.8 ก.ย. 2562 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค14 ก.ย. 2562 0:00 น.22 ก.ย. 2562 0:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา25 ต.ค. 2562 0:00 น.25 ต.ค. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค9 พ.ย. 2562 0:00 น.17 พ.ย. 2562 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา18 พ.ย. 2562 0:00 น.18 พ.ย. 2562 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย29 พ.ย. 2562 0:00 น.29 พ.ย. 2562 0:00 น.