รายละเอียด: www.info.go.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: RE14 คำร้องเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับปริญญาตรี)
ข้อมูลเพิ่มเติม: กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร. 038-102725