รายละเอียด: www.info.go.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: RE03 คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน/ใบรับรอง/บัตรนิสิต
ข้อมูลเพิ่มเติม: กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทร. 038-102725