เมนูหลัก

จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
ภาคการศึกษาที่12Summer
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101016 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ42272
   2101017 : พย.บ. (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ 2561 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ-137
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท เต็มเวลา
   4001013 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา-13
   4001022 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา Psychiatric & Mental Health Nursing Pathwayกลุ่มจิตเวชฯ1--
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
   4101014 : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)ปรับปรุง55-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา-1-
   4101017 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง60-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา4-3
   4101019 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)ปรับปรุง60-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา แบบ38หน่วยกิต1--
   4101020 : พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) ปรับปรุง60-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา1-3
   4101021 : พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง 61 -ป.โทไม่เต็มเวลา แผน ก2 เหมาจ่าย ทดลองเรียน-1-
   4101022 : พย.ม. (การผดุงครรภ์) ปรับปรุง61-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา-1-
   4101024 : พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ) ปรับปรุง61-แบบ ก2 ไม่เต็มเวลา-12
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก เต็มเวลา
   5001006 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)(นานาชาติ) ปรับปรุง55-แบบ 2.1 เต็มเวลา121
   5001007 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)(นานาชาติ) ปรับปรุง61-แบบ 2.1 เต็มเวลา--2
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29