เมนูหลัก

จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
ภาคการศึกษาที่Summer12
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101101 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ--87
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ
   2301001 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 2 ปี พิเศษ-58-
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท เต็มเวลา
   4001077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) - ป.โท (แผน ก) ปี 491-7
   4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 49132
   4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 49-21
   4001088 : การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว - ป.โท (แผน ก.) ปี 48-22
   4001137 : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช - ป.โท (แผน ก.) ปี 49212
   4001157 : การบริหารการพยาบาล - ป.โท (แผน ข.)111
   4001181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)ปรับปรุง46-แผน ก4-2
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
   4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)211
   4101080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)1--
   4101081 : การพยาบาลชุมชน - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)21-
   4101083 : พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)2-2
   4101084 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ศูนย์เรียนนครสวรรค์7-2
   4101085 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 48221
   4101137 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 461--
   4101181 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ปรับปรุง 49 - ป.โทพิเศษ (แผน ก)146
   4101182 : การพยาบาลอาชีวอนามัย - ป.โทพิเศษ (แผน ก) ปี 46-21
วิทยาเขต : จันทบุรี
   4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)-11
   4101157 : การบริหารการพยาบาล - ป.โทพิเศษ (แผน ข)1--
วิทยาเขต : สถาบันสมทบ
ระดับการศึกษา : สถาบันสมทบ
   2101195 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี--56
   2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี--162
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29