เมนูหลัก

จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565
ภาคการศึกษาที่Summer12
วิทยาเขต : บางแสน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
   2101001 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ1-235
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี พิเศษ
   2301001 : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 - ป.ตรี 2 ปี พิเศษ-165-
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ
   4001077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) - ป.โท (แผน ก) ปี 4918--
   4001080 : การพยาบาลครอบครัว - ป.โท (แผน ก)211
   4001082 : การพยาบาลผู้สูงอายุ - ป.โท (แผน ก) ปี 49-52
   4001083 : การพยาบาลผู้ใหญ่ - ป.โท (แผน ก.) ปี 492--
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท พิเศษ
   4101077 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) ปรับปรุง 49 - ป.โท พิเศษ (แผน ก)1624
   4101081 : การพยาบาลชุมชน - ป.โทพิเศษ (แผน ก.)24-
วิทยาเขต : สถาบันสมทบ
ระดับการศึกษา : สถาบันสมทบ
   2101190 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2537 - ป.ตรี : สถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี2--
   2101201 : พย.บ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 - ป.ตรี : สถาบันสมทบจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี--199
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29