ระเบียบ - ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับการศึกษาของนิสิต
 
 

แนวปฏิบัติการทำงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์