เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา50258159 : Advanced Research Methods in Chemical Engineering
กลุ่ม1
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
ปีการศึกษา2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 60910071 นายปิยพล แห้วเพ็ชร วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)10
2 60910072 นางสาวฤดีมาศ ถาเป็ง วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)10
3 60910073 นางสาวเฟื่องฟ้า กาลมงคล วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)10
4 60910108 นายกวิน สิมะวัฒนา วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)10
สถานภาพ :
  • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
  • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
  • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
  • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
  • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
  • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
  • 90=เสียชีวิต