เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา791273 : Medical Biochemistry for Doctor of Pharmacy II
กลุ่ม2
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเภสัชศาสตร์
1 61210029 นางสาวพัทธนันท์ ชลิตเกรียงไกร ภ.บ.10
2 61210072 นายพลนภัส สิตาธรรม ภ.บ.10
3 61210073 นางสาวพัชนิดา มุราษี ภ.บ.10
4 61210081 นางสาววิรัญชนา ไม้จีน ภ.บ.10
5 61210087 นางสาวอาภารัตน์ มิสา ภ.บ.10
6 61210096 นางสาวครรธรส ปิ่นทอง ภ.บ.10
7 61210105 นางสาวณัฐกานต์ กฤษณาวารุณ ภ.บ.10
8 61210109 นางสาวนัฐพร น้อยวิมล ภ.บ.10
9 61210117 นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญาใส ภ.บ.10
10 61210130 นางสาวธนิดา จินดากุล ภ.บ.10
11 61210148 นางสาวพิมพ์มาดา พิพัฒน์วงษ์ ภ.บ.10
12 61210154 นางสาวอชิรญาณ์ เสียงสนั่น ภ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29