เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
รายวิชา791273 : Medical Biochemistry for Doctor of Pharmacy II
กลุ่ม1
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนิสิต(กดปุ่ม ALT ก่อนคลิก)    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 คณะเภสัชศาสตร์
1 57210207 นายภาสกร งามดี ภ.บ.10
2 59210141 นางสาวกชกร เหมือนชาติ ภ.บ.10
3 61210097 นางสาวจินต์จุฑา รัฐิรมย์ ภ.บ.10
4 61210132 นางสาวสิรินญา ลีลาธร ภ.บ.10
5 61210147 นางสาวธนภรณ์ โชติพันธ์ ภ.บ.10
6 62210001 MISS SOCHEAT MAHATHONNY ภ.บ.10
7 62210002 นายกฤตมุข เพชรมณีล้ำค่า ภ.บ.10
8 62210004 นางสาวนุจจรินทร์ เจริญสุข ภ.บ.10
9 62210005 นายพนธกร กวินทิพยวงศ์ ภ.บ.10
10 62210006 นายศุภณัฐ เอี่ยมสำอางค์ ภ.บ.10
11 62210009 นางสาวชนากานต์ แสงศิริไพศาล ภ.บ.10
12 62210012 นางสาวญาดา เยี่ยงวรกุล ภ.บ.10
13 62210014 นางสาวฐิตารี บริสุทธิ์ ภ.บ.10
14 62210015 นางสาวฐิติพร กอสุนทร ภ.บ.10
15 62210016 นายณัชพัฒน เบญจพิทักษ์กุล ภ.บ.10
16 62210017 นายดนัยวัฒน์ สิทธิ์ธนะพงษ์ ภ.บ.10
17 62210018 นางสาวธวัลรัตน์ เงาเอกสิทธิ์ ภ.บ.10
18 62210019 นายธารินทร์ นิภาการุณวงศ์ ภ.บ.10
19 62210022 นางสาวปวันรัตน์ แสงกล่ำ ภ.บ.10
20 62210023 นางสาวพัชริดา บุญสื่อสุวรรณ ภ.บ.10
21 62210025 นางสาววัลลภา สุวรรณพล ภ.บ.10
22 62210026 นายศุภกฤต อนุเอกจิตร ภ.บ.10
23 62210027 นายศุภโชติ เอี่ยมสำอางค์ ภ.บ.10
24 62210028 นางสาวศุภิสรา อุตมะ ภ.บ.10
25 62210030 นางสาวกมลชนก ตรีรัตน์ ภ.บ.10
26 62210031 นางสาวกรรวี จึงศิรกุลวิทย์ ภ.บ.10
27 62210032 นายกฤศวัฒน์ ดวงแก้ว ภ.บ.10
28 62210034 นางสาวกันตา ฉันทะจำรัสศิลป์ ภ.บ.10
29 62210035 นางสาวกานต์พิชชา อินทศร ภ.บ.10
30 62210036 นางสาวเกตุสุดา คะณาเนปะ ภ.บ.10
31 62210037 นางสาวเกวลิน นันทะสาร ภ.บ.10
32 62210039 นางสาวขนิษฐา มงคลมาศ ภ.บ.10
33 62210040 นางสาวจุฑาทิพย์ วารีศรี ภ.บ.10
34 62210044 นางสาวชลกานต์ สิงหฤกษ์ ภ.บ.10
35 62210045 นางสาวชลธิชา ถาวร ภ.บ.10
36 62210046 นางสาวชัญญานุช แสนทวีสุข ภ.บ.10
37 62210047 นางสาวฐาปนีย์ นาคอุดม ภ.บ.10
38 62210048 นางสาวฐิติกา เพลิงกุณา ภ.บ.10
39 62210049 นายณัฏฐ์ กัลยาทอง ภ.บ.10
40 62210050 นางสาวณัฏฐนิช จิรถาวรกุล ภ.บ.10
41 62210051 นางสาวณัฐธิดา โพธิ์เงิน ภ.บ.10
42 62210052 นางสาวณัฐพร เวชวิมลรัตนา ภ.บ.10
43 62210053 นางสาวณัฐมน ปริสุทธิ์สุนทร ภ.บ.10
44 62210054 นางสาวณิชกมล พึ่งพิมาย ภ.บ.10
45 62210055 นางสาวณิชาภัทร จุมพลเดชาพันธ์ ภ.บ.10
46 62210056 นางสาวตุลญาณี ชุมมุง ภ.บ.10
47 62210058 นายธนดล ใยแก้ว ภ.บ.10
48 62210059 นายธนวินท์ ธนสกุลพร ภ.บ.10
49 62210061 นางสาวธนาภรณ์ บุญเชิด ภ.บ.10
50 62210063 นางสาวธมนวรรณ พรเลิศรังสรรค์ ภ.บ.10
51 62210064 นางสาวธวัลรัตน์ อังคณาวิศัลย์ ภ.บ.10
52 62210065 นางสาวธันยพร อู่ทอง ภ.บ.10
53 62210067 นายนนทวัฒน์ ดีดทอง ภ.บ.10
54 62210068 นางสาวนภัสสร ค้ำชู ภ.บ.10
55 62210069 นายนราธิป บรรจง ภ.บ.10
56 62210070 นางสาวน้ำเพชร ศรีวะสุทธิ์ ภ.บ.10
57 62210072 นางสาวเบญญาภา ศรีบุตตะ ภ.บ.10
58 62210073 นางสาวปภัสรา พิบูลศาสนสกุล ภ.บ.10
59 62210075 นางสาวปราณปรีญา สังฆพรหม ภ.บ.10
60 62210076 นางสาวปรารถนา นพวรรณ ภ.บ.10
61 62210077 นางสาวปรีชญา สิริเกียรติสวัสดิ์ ภ.บ.10
62 62210078 นางสาวปาเจรา อิ่มประเสริฐ ภ.บ.10
63 62210079 นายปาริน มะมา ภ.บ.10
64 62210080 นางสาวปิ่นมณีรัตน์ ดีประเสริฐ ภ.บ.10
65 62210081 นางสาวปิยะธิดา นาคธรรมรงค์ ภ.บ.10
66 62210082 นางสาวปุณญาณิกา โชคชัยสิริ ภ.บ.10
67 62210084 นางสาวพรรณปภรณ์ พลครบุรี ภ.บ.10
68 62210085 นายพศวีร์ พลละคร ภ.บ.10
69 62210086 นางสาวพัทธนันท์ กันทาแจ่ม ภ.บ.10
70 62210089 นายพิชญ์ พรมกลัดพะเนา ภ.บ.10
71 62210090 นางสาวพิชามญชุ์ พ้นภัย ภ.บ.10
72 62210093 นางสาวพิมระพัฒน์ ปวะภูโต ภ.บ.10
73 62210094 นางสาวพิมระพี เผือกผ่อง ภ.บ.10
74 62210095 นางสาวเพชรระวี เพ็ชรแสน ภ.บ.10
75 62210096 นางสาวเพชรรัตน์ ไตรตระกูลภักดี ภ.บ.10
76 62210097 นางสาวภัทร์ธีรา โพธิ์ทอง ภ.บ.10
77 62210098 นายภาณุวัชร ปัญจวรคุณ ภ.บ.10
78 62210099 นางสาวภาวิณี ศรีศรัยมณี ภ.บ.10
79 62210101 นางสาวมณฑิราลัย วิชกรรม ภ.บ.10
80 62210102 นางสาวมธุรดา ชัยบุรินทร์ ภ.บ.10
81 62210103 นางสาวมนัสนันท์ วุฒิสัตย์ ภ.บ.10
82 62210104 นายเมธาสิทธิ์ นวยุทธิ์ ภ.บ.10
83 62210106 นายโยติพัฒน์ พาโคกทม ภ.บ.10
84 62210107 นางสาวโยษิตา มวยดี ภ.บ.10
85 62210110 นางสาววชิรญาณ์ นกศิริ ภ.บ.10
86 62210111 นางสาววชิราภรณ์ เชื้อสิงห์ ภ.บ.10
87 62210114 นายวรชาติ สนพะเนาว์ ภ.บ.10
88 62210116 นางสาววริศรา วงศ์มหาชัย ภ.บ.10
89 62210117 นางสาววัชราภรณ์ ยอดนิล ภ.บ.10
90 62210119 นางสาวศรัณย์พร แนวเถื่อน ภ.บ.10
91 62210120 นางสาวศิรดา คำภักดี ภ.บ.10
92 62210121 นางสาวศิริยากร ธีระวัชโรทัย ภ.บ.10
93 62210122 นายศิวกร นอบนบ ภ.บ.10
94 62210123 นายศุภณัฐ กรรณสูต ภ.บ.10
95 62210124 นายศุภณัฐ บุญรักษ์ ภ.บ.10
96 62210125 นายศุภวุฒิ ชลสุภวรรณ ภ.บ.10
97 62210126 นางสาวศุภิสรา ภักดี ภ.บ.10
98 62210127 นางสาวสิริญากร ดวงมาลย์ ภ.บ.10
99 62210128 นางสาวสุกฤตา พิทักษ์ตันสกุล ภ.บ.10
100 62210129 นายสุทธิพจน์ มหาเมฆ ภ.บ.10
101 62210131 นางสาวสุภาวิตา ต้นรังกลาง ภ.บ.10
102 62210133 นางสาวอธิชา วิกฤษรางกูล ภ.บ.10
103 62210134 นางสาวอภิชญา คูณพิทักษ์สกุล ภ.บ.10
104 62210135 นางสาวอภิชญา นามวงค์ ภ.บ.10
105 62210136 นางสาวอริสรา ชาติเชื้อ ภ.บ.10
106 62210137 นางสาวอริสรา ลิ้มรัตน์ ภ.บ.10
107 62210139 นางสาวอาริสา เฟื่อยมี ภ.บ.10
108 62210140 นางสาวอิสริยา คงคล้าย ภ.บ.10
109 62210141 นางสาวอิสริยา พื้นบาตร ภ.บ.10
110 62210142 นางสาวณิชารัศมิ์ เหลืองมโนธรรม ภ.บ.10
111 62210144 นางสาวพัชราวดี ถามะณีศรี ภ.บ.10
112 62210145 นางสาวคณัสนันท์ ภารุณ ภ.บ.10
113 62210146 นายจิรพัฒน์ ทองบ่อ ภ.บ.10
114 62210147 นางสาวณัฏฐามณี สังวาลย์เล็ก ภ.บ.10
115 62210148 นางสาวณัฐฐิญา จิฤดี ภ.บ.10
116 62210150 นายนครินทร์ อัศวเดชาชาญยุทธ์ ภ.บ.10
117 62210151 นายนิธิภัทร เบ็ญฮาวัน ภ.บ.10
118 62210152 นายพีรภณ บุปผเวส ภ.บ.10
119 62210157 นางสาวศุภิสรา ธนกาญจน์ ภ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพัก
 • 40=สำเร็จการศึกษา 45=ย้ายกลับประเทศ(ครบกำหนดตามโครงการ)
 • 50=ลาออก 51=ไม่มารายงานตัว 52=ไม่ผ่านสัมภาษณ์ 53=สละสิทธิ์ (Quota)
 • 60=พ้นสภาพ-คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 61=พ้นสภาพ-ระยะเวลาเกินกำหนด 62=พ้นสภาพ-วิชาฝึกงานไม่ผ่าน 63=พ้นสภาพ-ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 64=พ้นสภาพ-ไม่ลงทะเบียนภาคเรียนแรก 65=พ้นสภาพ-ขาดคุณสมบัติ 66=พ้นสภาพ-สอบQEไม่ผ่าน 67=พ้นสภาพ-สอบเค้าโครงไม่ผ่าน 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก
 • 70=พ้นสภาพ-ถูกลงโทษทางวินัย
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 82=ย้ายคณะ 83=ย้ายระดับ
 • 90=เสียชีวิต
 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29